.:English:. | صفحه اصلی | نقشه سایت

 
بسم الله الرحمن الرحیم


 

گزارش زمین لرزه 28/3/86 بخش کهک جنوب شهر قم

 بر گرفته شده از وب سايت پژوهشگاه بين المللي زلزله


1- مقدمه:

در ساعت 17:59:50 (به وقت محلی) زمین لرزه ای به بزرگای 6/5= ML در مقیاس محلی در 15 کیلومتری شمال بخش کهک و 14 کیلومتری جنوب قم به وقوع پیوست (شکل 1). رومرکز این رویداد براساس لرزه نگاشت های ثبت شده در 15 ایستگاه سه مولفه ای شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه در مختصات 52/34 درجه عرض شمالی و 86/50 درجه طول خاوری محاسبه گردیده است (شکل 2). این زمین لرزه تاکنون (2/4/86) بیش از 35 پسلرزه با بزرگی بیش از 2 ریشتر بدنبال داشته است ، که بزرگترین آن با بزرگای 3/4=ML در ساعت 33: 18 روز 29/3/86 روی داده است (شکل  3 و جدول1).
این زمین لرزه در استانهای قم، تهران، اصفهان، مرکزی، سمنان، یزد، مازندران، قزوین،همدان و لرستان احساس شد به نحوی که تکانهای حاصل از آن در تهران بویژه در طبقات بالای منازل کاملاً احساس گردید. خوشبختانه این زمین لرزه خسارات جانی و مالی نداشته است و فقط مواردی از شکسته شدن شیشه و ترکهای بسیار جزیی در ساختمانهای شهر قم گزارش شده است.
بیشینه شتاب ثبت شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 99 سانتی متر بر مجذور ثانیه می باشد که مربوط به ایستگاه شتابنگاری کهک می باشد (21 ایستگاه شتابنگاری این زمین لرزه را ثبت کرده اند). سازوکار کانونی این زمین لرزه مطابق گزارش USGS و HARV از نوع سازوکار فشاری (معکوس) با مؤلفه فرعی امتدادلغز و راستای شمال باختری-جنوب خاوری می باشد که با روندهای گسله های منطقه که دارای چنین راستا و سازوکاری هستند، همخوانی دارد (شکل 4).

شکل(1): مرکز سطحی زمین لرزه 28/3/86 جنوب قم.


شکل (2): لرزه نگاشتهای ثبت شده از زمین لرزه جنوب قم در 15 ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه.شکل(3): پسلرزه های زمین لرزه28/3/86 جنوب قم به مدت5 روز پس از وقوع رویداد اصلی.

 

جدول (1):مشخصات پسلرزه های زمینلرزه 28/3/86 قم ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه.

Date

Time(UTC)

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Magnitud

 

Ref.

Region

 

1958/01/16

02:04:16

05:34:16

34

50

 

Mb

4.7

BCIS

East of Arak, Markazi Province

1963/12/21

04:50:39

08:20:39

33.8

51.5

51

Mb

4.5

USCGS

South of Kashan, Esfahan Province

1968/04/26

02:58:22

06:28:22

35.1

50.2

21

Mb

5.3

USCGS

West of Saveh, Markazi Province

1970/06/27

07:57:53

11:27:53

35.2

50.7

14

Mb

4.9

USCGS

North-East of Saveh, Markazi Province

1971/03/31

21:50:10

01:20:10

34.6

50.3

31

Mb

4.4

USCGS

East of Tafresh, Markazi Province

1971/04/30

09:06:16

12:36:16

34.6

50.3

42

Mb

4.7

USCGS

East of Tafresh, Markazi Province

1980/12/19

01:16:56

04:46:56

34.58

50.65

33

Ms

5.8

USCGS

West of Qom, Qom Province

1980/12/22

12:51:21

16:21:21

34.5

50.59

41

Mb

5.5

USCGS

South-West of Qom, Qom Province

1981/03/29

17:20:49

20:50:49

34.76

50.74

21

Mb

4.2

USCGS

North-West of Qom, Qom Province

1982/07/05

15:54:24

19:24:24

34.63

51.02

33

Mb

4.4

USCGS

East of Qom, Qom Province

1985/02/11

09:26:45

12:56:45

34.56

50.67

51

Mb

4.7

USCGS

West of Qom, Qom Province

1988/03/01

01:02:02

04:32:02

34.48

50.81

15

Mb

4.3

USCGS

South of Qom, Qom Province

1988/03/30

22:30:18

02:00:18

34.9

50.46

33

Mb

3.9

USCGS

South of Saveh, Markazi Province

1990/01/01

18:36:21

22:06:21

35.12

50.72

10

 

 

USCGS

East of Saveh, Markazi Province

1990/01/23

19:42:37

23:12:37

35.29

50.74

5

 

 

USCGS

South-West of Robatkarim, Tehran Province

1990/04/22

01:34:06

05:04:06

34.49

51.34

10

 

 

USCGS

North-West of Aran va bidgol, Esfahan Provinc

1990/04/23

05:44:52

09:14:52

35.25

51.05

10

 

 

USCGS

South of Robatkarim, Tehran Province

2000/04/10

00:04:41

04:34:41

34.6

51.43

10

ML

2.9

IIEES

East of Qom, Qom Province

2000/04/10

03:14:15

07:44:15

34.77

50.46

10

ML

2.7

IIEES

South of Saveh, Markazi Province

2000/05/12

22:29:05

02:59:05

34.23

51.79

10

Mb

3.3

IIEES

North-East of Aran va bidgol, Esfahan Provinc

2001/07/24

20:45:43

01:15:43

34.44

51.1

13

ML

3.7

IIEES

South-East of Qom, Qom Province

2001/08/12

20:04:57

00:34:57

34.37

50.88

15

ML

3.2

IIEES

South of Qom, Qom Province

2001/11/23

19:30:50

23:00:50

34.3

49.97

33

ML

3.8

IIEES

South of Ashtiyan, Markazi Province

2002/04/12

21:03:00

01:33:00

34.1

49.9

33

Mb

3.4

IDC

East of Arak, Markazi Province

2003/09/04

07:56:01

12:26:01

35.22

51.42

15

Mb

3.3

IIEES

South-West of Varamin, Tehran Province

2003/12/24

03:49:59

07:19:59

34.91

50.72

15

ML

4.5

IIEES

North-West of Qom, Qom Province

2004/06/04

00:23:16

04:53:16

34.86

50.65

15

ML

2.3

IIEES

North-West of Qom, Qom Province

2004/06/07

16:57:00

21:27:00

34.3

49.9

8

ML

3.1

IIEES

South of Ashtiyan, Markazi Province

2004/06/07

17:58:25

22:28:25

34.24

49.89

4

ML

3.4

IIEES

North-East of Arak, Markazi Province

2004/06/18

17:17:26

21:47:26

34.84

50.54

15

ML

2

IIEES

South-East of Saveh, Markazi Province

2004/07/07

09:06:54

13:36:54

34.28

51.43

15

ML

2.9

IIEES

North of Aran va bidgol, Esfahan Province

2004/07/23

00:15:31

04:45:31

34.88

50.22

15

ML

2.8

IIEES

South-West of Saveh, Markazi Province

2004/10/25

22:20:11

01:50:11

34.69

50.52

18

ML

3.8

IIEES

West of Qom, Qom Province

2004/10/29

05:19:36

08:49:36

34.73

51.77

10

ML

2.3

IIEES

South-East of Varamin, Tehran Province

2004/12/12

13:23:23

16:53:23

34.11

51.79

15

ML

2.7

IIEES

East of Aran va bidgol, Esfahan Province

2005/01/12

12:27:07

15:57:07

34.32

51.2

18

ML

2

IIEES

North-West of Aran va bidgol, Esfahan Provinc

2005/02/09

17:37:36

21:07:36

34.29

51.04

34

ML

2.3

IIEES

South-East of Qom, Qom Province

2005/03/25

12:48:54

17:18:54

35.01

50.05

14

ML

4.3

IIEES

West of Saveh, Markazi Province

2005/03/30

03:31:02

08:01:02

34.92

50.11

14

ML

2.4

IIEES

North of Tafresh, Markazi Province

2005/04/10

17:33:00

22:03:00

34.47

51.09

14

ML

3.5

IIEES

South-East of Qom, Qom Province

2005/05/13

09:56:53

14:26:53

35.17

51.57

14

ML

2.8

IIEES

South of Varamin, Tehran Province

2005/06/18

23:57:05

04:27:05

34.66

51.68

18

ML

3.1

IIEES

South of Varamin, Tehran Province

2005/07/11

00:58:44

05:28:44

34.75

50.37

15

ML

3.4

IIEES

South of Saveh, Markazi Province

2005/07/11

10:42:52

15:12:52

34.6

50.48

14

ML

3.7

IIEES

West of Qom, Qom Province

2005/07/11

10:46:43

15:16:43

34.7

50.42

14

ML

2.9

IIEES

East of Tafresh, Markazi Province

2005/08/01

10:39:39

15:09:39

35.25

51.05

16

ML

2.8

IIEES

South of Robatkarim, Tehran Province

2005/11/15

09:37:26

13:07:26

34.91

49.94

14

ML

2.9

IIEES

North of Tafresh, Markazi Province

2006/01/03

22:49:14

02:19:14

34.9

51.28

15

ML

2.5

IIEES

North-East of Qom, Qom Province

2006/02/07

05:46:35

09:16:35

34.07

51.47

14

ML

2.8

IIEES

Aran va bidgol, Esfahan Province

2006/02/27

13:31:19

17:01:19

34.88

50.14

14

ML

3.5

IIEES

North-East of Tafresh, Markazi Province

2006/05/02

18:18:57

21:48:57

34.51

51.32

14

ML

2.5

IIEES

South-East of Qom, Qom Province

2006/05/28

02:12:13

05:42:13

35.37

50.99

15

ML

3.4

IIEES

South of Robatkarim, Tehran Province

2006/07/24

21:26:43

00:56:43

35.28

50.47

28

ML

2.7

IIEES

North-East of Saveh, Markazi Province

2006/10/06

00:58:26

04:28:26

34.06

51.77

14

ML

3

IIEES

East of Aran va bidgol, Esfahan Province

2006/11/06

15:13:18

18:43:18

34.61

50.64

14

ML

2.9

IIEES

West of Qom, Qom Province

2007/01/16

21:30:46

01:00:46

34.67

51.38

17

ML

2.5

IIEES

East of Qom, Qom Province

2007/01/19

10:22:28

13:52:28

34.53

51.81

18

ML

2.6

IIEES

North-East of Aran va bidgol, Esfahan Provinc

2007/05/09

17:13:36

20:43:36

34.93

49.96

14

ML

2.2

IIEES

North of Tafresh, Markazi Province

2007/05/19

01:21:29

04:51:29

34.5

51.36

6

ML

1.2

IIEES

North-West of Aran va bidgol, Esfahan Provinc

2007/06/18

14:29:49

17:59:49

34.52

50.86

14

ML

5.6

IIEES

South of Qom, Qom Province

 

شکل(4): سازوکار کانونی زمین لرزه 28/3/86 جنوب قم.

2-زمین‌ریخت‌شناختی

سنگهای آتشفشانی و سنگ آهکهای الیگو- میوسن و کنگلومرای پلیوسن تپه ماهورها و کوههای نیمه شمالی ناحیه را، با راستای شمال باختری- جنوب خاوری پدید آورده است. بخشهای شمالی، باختری و جنوبی ناحیه قم از یکسری ناودیسها و تاقدیسها با دامنه‌های با شیب ملایم تا تند پدید آمده است. مناطق برجسته را سازند سرخ بالایی در کوه یزدان پدیده‌آورده و سنگ آهکهای ستیغ ساز سازند قم از نظر بلندی پس از آن به شمار می‌رود.

ردیفهای ولکانیک موجود در نیمه شمالی ناحیه در مجموع بلندیهای متوسطی را پدید آورده‌اند، سنگهای رسوبی و آذرآواری ائوسن بلندی کم و شیب توپوگرافی ملایمی دارند و بخشهای b,c,d از سازند قم و نیز بخشهای مارنی سازند قرمز بالایی و زیرین دره‌ساز هستند.

در باختر شهرستان قم، کوه نمک قم جای دارد که یکی از گنبدهای نمکی است که بیش از 1200 متر از سطح دریا بلندی دارد. این گنبد بر روی محور تاقدیس واقع شده است و بر روی کناره‌های جنوبی آن گدازه آندزیتی جای دارند که بر اثر نیروهای تکتونیکی، انحلال نمک و حرکت گنبد نمکی به صورت چندین بلوک جدا از هم شکسته شده است.

زمین‌ریختهای اصلی گستره در سه گروه کوهها، دشتها یا فروافتادگی و رودخانه‌ها جای دارند. بررسی داده‌های ساختاری و زمین‌ریختی و مقایسه آنها با هم، نشانگر ارتباط خوب بین آنهاست. از این رو،  زمین‌ریختها بیش از هر چیز متأثر از الگوی ساختاری و جنبشهای زمین‌ساختی هستند.

3- گسلهای فعال اصلی منطقه

به طور کلی روندهای ساختاری فعال و گسلهای لرزه زا در منطقه امتداد شمال باختری-جنوب خاوری دارند و اصلی ترین این گسلها در محدوده استان قم (شکل 1) به شرح ذیل می‌باشند:

 • گسل ایندس
  گسل ایندس با درازای حدود 100 کیلومتر با روند تقریبی شمال باختری- جنوب خاوری که انتهای جنوب خاوری آن به روند، شمالی- جنوبی متمایل می‌شود، از شمال سلفچگان تا فراسوی سد ساوه، گسترش دارد. سازوکار این گسل، فشاری بزرگ زاویه و شیب آن به سوی جنوب باختری است. در برخی نقاط چند شاخه می‌شود و در مواردی در جنوب روستای خرقان ساوه سازندهای قدیمی‌تر را به صورت سفره روی آهکهای الیگوسن رانده است. اثر گسل ایندس که در برخی نقاط به صورت پرتگاه است به خوبی بر روی زمین پیداست. این گسل که مرز جنوب باختری دشت ساوه را تشکیل می‌دهد، از فاصله حدود صدمتری شمال خاور سد ساوه عبور می‌کند و با توجه به اینکه این پهنه گسلی، محل مناسبی برای عبور آبهای زیرزمینی است، در راستای آن، چشمه‌های متعدد، رویش گیاهی، مزارع و روستاها متمرکز شده‌اند (بربریان- رمضی، 1996)
  در دهه‌های 60 و 80 سده بیستم میلادی چندین زمین‌لرزه از جمله زمین‌لرزه بیست و سوم ژوئیه 1960 میلادی سلفچگان با بزرگای mb=5.1، زمین‌لرزه سی‌ام آوریل سال 1971 میلادی سلفچگان با بزرگی mb= 5.5  Ms=5.2,در پیرامون بخش جنوب خاوری این گسل روی داده است که به احتمال در پیوند با این گسل می‌باشد. زمین‌لرزه‌های دهه 1980 میلادی نیز در محدوده انتهای این گسل و گسلهای بیدهند و کهک قرار گرفته و احتمالاً در پیوند با یکی از این گسلها بوده‌اند و در صورت جنبش دوباره گسل ایندس می‌توان انتظار رویداد زمین‌لرزه‌های با بزرگای حدود Ms=7.6 را داشت.

 • گسل کوشک نصرت
  این گسل یک گسل فعال با سازوکار راستالغز فشاری است. گسل کوشک نصرت در شمال و شمال خاوری گسل ایندس گسترش دارد و بخشهای جنوب خاوری آن مرز شمالی دشت قم را به وجود آورده است. بخش باختری این گسل دارای روندی تقریباً خاوری- باختری با تمایل به شمال باختر- جنوب خاور است و روند بخش خاوری (جنوب خاوری) آن تقریباً شمال باختری-جنوب خاوری است. انتهای جنوب خاوری این گسل تا روستای چشمه در شمال دریاچه حوض سلطان، گسترش دارد و سازندهای آهکی و مارنی را از شمال به سوی جنوب رانده است. در پهنه گسلی در برخی نقاط چشمه‌های آب دیده می‌شود که یکی از آنها بر فراز روستای چشمه در شمال باختری دریاچه حوض سلطان واقع است. این گسل، چند شاخه می‌شود که شمالی‌ترین شاخه آن از شمال یک روستای کوچک به نام باغک می‌گذرد که در فاصله حدود دو کیلومتری شمال کوشک نصرت است. بخش باختری این گسل همراه چند گسل کوچک و بزرگ دیگر یک پهنه لرزه‌زمین‌ساختی را به وجود آورده است که مرکز چند زمین‌لرزه کوچک تا متوسط در آن مکانیابی شده است. بخش خاوری این گسل در استان قم و از فاصله حدود 35 کیلومتری شمال شهر قم می‌گذرد و ممکن است مسبب زمین‌لرزه بیست و هفتم ژوئن سال 1970 میلادی شمال دریاچه حوض سلطان با بزرگای mb=4.5، باشد. در کنار جاده خاکی که از روستای چشمه در شمال دریاچه حوض سلطان به طرف پایگاه نظامی موجود در خاور این روستا احداث شده است آثار جابجایی آبرفتیهای جوان در امتداد گسل کوشک نصرت دیده می‌شود. این گسل از شمال باختری روستای چشمه تا اتوبان تهران-قم و فراسوی آن در شمال روستای کوشک نصرت قابل مشاهده است. این گسل دارای درازی افزون بر 120 کیلومتر است احتمال دارد که گسل تفرش از جنوب خاوری تا راهجرد ادامه داشته باشد، در این صورت گسل راهجرد نیز ادامه گسل تفرش است.

 • گسل کاشان
  این گسل با روند تقریبی شمال باختر-جنوب خاور (در شمال به شمالی- جنوبی، متمایل می‌شود) با مؤلفه راستالغز راست‌بر از نزدیکی شهر کاشان می‌گذرد و از طرف شمال تا حاشیه جنوبی استان قم گسترش دارد. شیب آن به سوی باختر-جنوب باختری است و سبب رانده شدن ارتفاعات پهلوی باختر- جنوب باختری به طرف بالا شده است. این گسل حدود 75 کیلومتر درازا داشته و مسبب زمین‌لرزه‌های پنجم ژوئیه سال 1755 با بزرگای 9/5، 15 دسامبر سال 1778 میلادی کاشان با بزرگای 2/6، است. شهر کاشان در هر دوی این زمین‌لرزه‌ها گزند اساسی دید، به گونه‌ای که در کاشان و حومه حدود 3000 خانه ویران شد حدود 8000 نفر کشته شدند.

 • گسل سیاه کوه
  این راندگی با راستای تقریبی شمال باختر- جنوب خاور و شیب به سمت شمال خاور در شمال خاور قم قرار دارد. طول تقریبی این راندگی 150 کیلومتر است.

 • گسل قم
  این گسل احتمالی با راستای شمال باختر- جنوب خاور در خاور شهر قم قرار دارد و به سمت باختری احتمالاً تا مرکز شهر قم ادامه دارد. آثار سطحی این گسل تنها به صورت تأثیرات زمین‌ریخت‌شناسی تظاهر دارد و گسیختگی سطحی در راستای آن مشاهده نمی‌شود. جابجاییهای سینوسی شکل در رسوبات رودخانه‌ای جوان انشعابات قره‌چای و رسوبات کفه‌های رسی (Qc) با سن هولوسن همراه با گسیختگی سطحی نیست. هیچ رومرکز زمین‌لرزه‌ای در راستای این گسل ثبت نشده است. درازای تقریبی این گسل برابر با 20 کیلومتر است.

4- پیشینه لرزه خیزی منطقه

بررسی لرزه خیزی گستره 100 کیلومتری محل زمین لرزه نشان می دهد که در حدود 60 رویداد لرزه ای در سده گذشته رخ داده است که بزرگترین آنها زمین لرزه 28 آذرماه 1359 باختر قم (منطقه گیو) با بزرگای 8/5=Ms می باشد (شکل5 وجدول2).

 

جدول(2): زمین لرزه های گستره 100 کیلومتری کانون زمین لرزه 28/3/1386 جنوب قم.

Date

Time(UTC)

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Magnitude

 

Region

2007/06/18

14:51:51

18:21:51

34.55

50.82

18

ML

3.3

Qom, Qom Province

2007/06/18

18:21:13

21:51:13

34.56

50.83

18

ML

2.6

Qom, Qom Province

2007/06/18

18:43:52

22:13:52

34.5

50.82

38

ML

2.4

South of Qom, Qom Province

2007/06/18

20:21:44

23:51:44

34.59

50.8

14

ML

3

Qom, Qom Province

2007/06/18

20:25:48

23:55:48

34.59

50.79

14

ML

2.8

Qom, Qom Province

2007/06/19

00:02:23

03:32:23

34.52

50.82

34

ML

2.2

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

01:12:12

04:42:12

34.49

50.81

38

ML

2.5

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

01:56:50

05:26:50

34.56

50.82

23

ML

2.6

Qom, Qom Province

2007/06/19

06:03:49

09:33:49

34.54

50.83

14

ML

2.1

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

07:14:30

10:44:30

34.47

50.85

32

ML

2.1

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

11:38:30

15:08:30

34.5

50.83

32

ML

2.2

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

14:19:27

17:49:27

34.54

50.84

14

ML

3

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

15:03:34

18:33:34

34.54

50.87

14

ML

4.3

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

15:44:02

19:14:02

34.5

50.83

31

ML

2.4

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

16:11:10

19:41:10

34.5

50.85

27

ML

2.3

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

19:09:11

22:39:11

34.62

50.72

14

ML

2.9

West of Qom, Qom Province

2007/06/19

19:12:54

22:42:54

34.54

50.8

31

ML

2.5

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

21:19:59

00:49:59

34.52

50.83

18

ML

2.2

South of Qom, Qom Province

2007/06/19

21:20:45

00:50:45

34.51

50.81

36

ML

2.8

South of Qom, Qom Province

2007/06/20

00:52:52

04:22:52

34.58

50.86

35

ML

2

Qom, Qom Province

2007/06/20

01:38:14

05:08:14

34.58

50.81

14

ML

3.8

Qom, Qom Province

2007/06/20

03:31:09

07:01:09

34.59

50.81

26

ML

2

Qom, Qom Province

2007/06/20

04:44:37

08:14:37

34.56

50.79

18

ML

2.1

Qom, Qom Province

2007/06/20

08:25:04

11:55:04

34.61

50.8

17

ML

3.1

Qom, Qom Province

2007/06/20

19:56:50

23:26:50

34.58

50.78

18

ML

2.9

Qom, Qom Province

2007/06/20

22:55:31

02:25:31

34.57

50.81

18

ML

2.3

Qom, Qom Province

2007/06/21

04:31:59

08:01:59

34.52

50.81

32

ML

2.2

South of Qom, Qom Province

2007/06/21

06:11:04

09:41:04

34.54

50.8

30

ML

2.1

South of Qom, Qom Province

2007/06/21

07:31:44

11:01:44

34.59

50.81

14

ML

3

Qom, Qom Province

2007/06/21

10:22:43

13:52:43

34.59

50.8

14

ML

3.5

Qom, Qom Province

2007/06/21

10:24:20

13:54:20

34.52

50.81

30

ML

2.8

South of Qom, Qom Province

2007/06/21

18:05:37

21:35:37

34.52

50.84

46

ML

2.1

South of Qom, Qom Province

2007/06/22

14:45:38

18:15:38

34.54

50.82

29

ML

2.4

South of Qom, Qom Province

2007/06/22

17:31:53

21:01:53

34.6

50.8

14

ML

3.5

Qom, Qom Province

2007/06/23

00:34:38

04:04:38

34.53

50.82

32

ML

2.3

South of Qom, Qom Province

 

شکل (5): لرزه خیزی گستره 100 کیلومتری جنوب قم  قبل از زمین لرزه 28/3/1386.

 

5- جمع بندی

بررسی رویدادهای لرزه ای سده اخیر خصوصا زمین لرزه های 28/9/1359 و 28/3/1386 با بزرگی بیش از 5/5 درجه در مقیاس محلی ریشتر بیانگر فعال بودن گسل های منطقه می باشد. حضور بیش از چندین گسل فعال و اهمیت ناحیه مورد نظر ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین در حمایت از پروژه های پژوهشی با هدف شناخت دقیق از ویژه گیهای زلزله شناختی و زمین شناختی را ایجاب می نماید.

 

 

khalvati.ir © 2007 • Privacy Policydesigned by: aa.khalvati