آرشيو tavanir.org.ir
 
صفحه اول
گزارش هفته
گفت و گو
در عرصه ورزش
اخبار صنعت برق
تازه هاي انتشار
آنسوي مرزها
يادداشت هفته
الو گوش به زنگ
مقاله
بحث آزاد
گزارش ويژه
صفحه شما
 
   

بازگشت به صفحه اصلي
شماره 511 سال دهم    شنبه, 28  آبان ماه 1384    19  نوامبر  2005     No.511

گفت و گو


گفت و گو با دكتر اميرحسين خلوتي مدير پروژه مديريت بحران
دبيرخانه مديريت بحران در صنعت برق ايجاد مي شود
دبيرخانه مديريت بحران در صنعت برق به منظور ايجاد متولي واحد در اين صنعت به زودي تشكيل مي شود.
دكتر اميرحسين خلوتي مدير طرح مديريت بحران در گفت و گو با هفته نامه پيك برق با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر هر يك از استانهاي كشور در زمينه مديريت بحران صنعت برق اقدامات و فعاليت‌هاي جداگانه‌اي انجام مي‌دهند در حالي كه يك نهاد هماهنگ‌كننده براي جهت‌دار كردن اين كار نياز است.
وي در تعريف مديريت بحران اظهار داشت: مديريت بحران دانشي است كه در آن سعي مي شود تا با تجزيه و تحليل حوادث گذشته اصول مديريتي به دست آيد و از تبعات و عواقب ناگوار در بحران‌هاي مشابه كاسته شود.
وي تصور تشكيل مديريت بحران در مقطع زماني پس از وقوع حادثه را نادرست دانست و گفت: مديريت بحران به طور جامع تر يعني مديريت ريسك و خطرپذيري كه شـامـل مـراحـل پيشگيري، مقابله و بازسازي است.
وي با بيان اينكه در مرحله پيشگيري نقاط آسيب‌پذير مطالعه و براي مقابله با آن ساختارمديريت بحران تدوين مي‌شود افزود: در مرحله مقابله با توجه به فرايند مديريتي سعي مي شود تا نقاط آسيب‌ديده به شكل اوليه باز گردد و در نهايت نيز بازسازي مي‌شود.
دكتر خلوتي تصريح كرد: در ميان قاره‌هاي جهان، قاره آسيا از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي رتبه بالايي دارد و در اين قاره نيز احتمال وقوع پديده هاي طبيعي در ايران و بسياري از كشورها بيشتر است. به طوريكه در كشور ما به طور متوسط هر 10 سال يكبار زلزله رخ داده و يا احتمال سيل در ناحيه شمال و شمال شرق و جنوب شرق بسيار زياد است.
وي گفت: اين پديده‌هاي طبيعي بر روي تاسيسات، شبكه، سازه‌ها و شريان‌هاي حياتي اثرات‌مخربي برجاي مي‌گذارند.
وي با تاكيد بر اينكه وجود برق در ساعات اوليه وقوع زلزله يكي از فاكتورهاي ‌مهم ‌براي ‌امدادرسا‌ني است
افزود: بسياري از منابع سنگين، مخابراتي و مراكز درماني نيز با برق كار مي‌كنند.
وي‌ اظهار داشت: بنابراين نه تنها كشور در درجه بالايي از آسيب‌پذيري قرار دارد بلكه شبكه برق كشور نيز با وقوع حوادث طبيعي آسيب خواهد ديد.
دكترخلوتي با بيان اينكه بحث مديريت بحران در تهران نسبت به ساير استان‌ها يك گام جلوتر است تصريح كرد: حدود 4 سال پيش مطالعات گسترده‌اي درمورد تاثير زمين لرزه در صنعت برق استان تهران شروع شد كه با كاربردي كردن تجربيات ساير كشورها نتايج خوبي به دست آمد.
وي اقداماتي كه دردفترخدمات اضطراري برق براي مديريت بحران انجام شده را بسيار مفيد دانست و گفت: علاوه بر اين مركز مديريت بحران شهر تهران كه زير نظر شهرداري فعاليت مي كند به طراحي كارگروههاي تخصصي براي زمان وقوع حوادث نيز پرداخته است.
وي با اشاره به آسيب‌پـذيري بالاي ايستگاهها و تاسيسات شبكه برق به ويژه در استـان تهـران گفـت: از آنجايي كه با كوچكترين زلزله تمام مدار برق آسيب مي‌بيند بايد نقاط آسيب پذير را برطرف كرد و با تعريف مديريت بحران در شركت‌هاي برق منطقه اي، توزيع و نيروگاهها در زمان وقوع حادثه بلافاصله اقدامات ساختاري را انجام داد.
مدير طرح مديريت بحران تصريح كرد: بدين ترتيب پس از وقوع حادثه سلسله مراتب براي مقابله آماده است و با صدمه ديدن مسئول يا نيروگاه، فرد و نيروگاه جايگزين مشخص است كه اين به معناي طراحي ساختار مديريت بحران است.
وي افزود: در كنار اين عوامل كه نقشي اساسي در مديريت بحران دارند بانك اطلاعات نيز كه شامل اطلاعاتي در مورد منابع انساني و تجهيزات است لازمه مديريت بحران است.
وي درمورد اقدامات مديريت بحران در ساير استان‌هـاي كشـور اظهـار داشت: با شناسايي حوادث مترقبه استان‌ها و اولويت‌بندي هر كدام از آن‌ها با توجه به آمار وقـوع پديده‌هـاي طبيعـي به تمام شركت‌هاي برق آمادگي لازم داده شده و ساختار مديريت بحران نيز در استان ها تدوين شده است.
دكتر خلوتي با بيان اينكه استاندارد مشخصي براي مديريت بحران در جهان وجود ندارد گفت: در حال حاضر يك سيستم فرماندهي ICS وجود دارد كه براساس‌آن‌تمام ساختارهاي مديريت بحران تدوين و طراحي مي شود، اما از آنجايي كه ساختار سازماني اداري هر كشور متفاوت است بنابراين استفاده از مديريت بحران ساير كشورها در ايران غيرممكن است.
وي تصريح كرد: با اين وجود با استفاده ازتجربيات ساير كشورها مولفه‌هاي مديريت بحران در صنعت برق در كشور تدوين شده تا با ساختار اداري موجود تطبيق داشته باشد.
وي اقدامات دولت در زمينه مديريت بحران را بسيار موثر عنوان كرد و افزود: وزارت كشور طرح جامع امداد نجات را تهيه كرده كه يك طرح جامع و كامل براي ساماندهي و بازسازي عوامل است.
دكتر خلوتي با تاكيد بر اينكه اقداماتي كه در زمينه مديريت بحران صنعت برق مي شود در سطح ملي است گفت: براي سرانجام رسانيدن مديريت بحران يكسري اطلاعات‌وهمكاري‌ها نياز است كه متاسفانه همكاري شركت هاي برق اعم از توليد، انتقال و توزيع ضعيف است در حاليكه بايد با حساسيت بيشتري به اين طرح بنگرند زيرا مديريت بحران يك سرمايه براي كشور محسوب مي‌شود.
وي درمـورد سـاير اقدامات در زمينه مديريت بحران خاطرنشان كرد: علاوه بر اين كه سايتي به منظور آمار و اطلاعات در اين زمينه وجود دارد، آموزش‌هاي دوره‌اي نيز براي مقاوم سازي در برابر پديده هاي طبيعي در شركت ها برگزار مي شود.

گفت و گو از: زهرا تالاني